Povraćaj PDV-a stranim državljanima

Povraćaj PDV-a vršimo isključivo za robu kupljenu u našoj prodavnici.

Ukoliko ste strani državljanin i robu  kupujete u našoj online prodavnici, imate pravo na povraća PDV-a ukoliko robu izvezete sa teritorije Republike Srbije.

Više informacija možete naći u daljem tekstu.

Procedura za Povraćaj PDV-a stranim državljanima

Povraćaj PDV-a stranim državljanima je procedura kojom se, licima koja nemaju državljanstvo Republike Srbije ili nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, omogućava da izvrše povraćaj PDV-a za kupljenu robu u Republici Srbiji.

Procedura za povraćaj PDV-a počinje prilikom kupovine u našoj radnji. Potrebno je da sa sobom imate svoj pasoš (lična karta i drugi dokumenti neće biti prihvaćeni). I da nam kažete da li ćete po povraćaj doći u radnju ili želite da vam se povratni PDV uplati na račun.  U radnji plaćate pun iznos proizvoda, i od našeg prodavca će te dobiti popunjen i overen obrazac, fiskalni račun i gotovinski račun na vaše ime.

Svu tu dokumentaciju, zajedno sa robom (koja ne sme biti odpakovana) pokazaćete službeniku carine Republike Srbije na graničnom prelazu prilikom izlaska iz zemlje. Carinik treba da overi obrazac i to služi kao dokaz da je roba napustila Srbiju. Roba kupljena u našoj prodavnici mora biti izneta sa teritorije Republike Srbije najkasnije u roku od 3 meseca.

Tako overen obrazac možete nam, u roku od šest meseci od dana izdavanja računa, doneti lično ili poslati poštom. Ukoliko ga lično donesete, iznos PDVa sa računa biće vam vraćen u kešu i to u dinarima. Ukoliko nam račun pošaljete poštom, iznos PDVa u dinarima biće uplaćen na vaš račun sa obrasca.

Najčešće postavljana pitanja o načinu za Povraćaj PDV-a stranim državljanima

1. Ko ima pravo na povraćaj PDV-a?

Pravo na povraćaj PDV imaju samo strani državljani (nisu poreski obveznici i nemaju prebivalište u Republici Srbiji) koji u prtljagu iznose kupljenu, nekorišćenu robu u vrednosti preko 150 evra (uključujući PDV) u dinarskoj protivvrednosti, u roku od tri meseca od dana kupovine.

2. Ima li još neki uslov koji treba ispuniti da bih mogao da računam na povraćaj PDV-a?

Uslov je da carinskom organu radi overe podnesete ispravno popunjen obrazac (koji je na lični zahtev popunio prodavac) kao i originalne račune za kupljenu robu.

Originalne račune i overen Obrazac zadržava stranka, a kopiju obrasca  zadržava carinik.

3. Da li će mi carinik odmah vratiti PDV? Možete li da mi objasnite ulogu carinika pri povraćaju PDV-a?

Carinik samo vrši overu podnetog Obrasca , ali ne i povraćaj plaćenog PDV.

4. Da li postoji još neki detalj u vezi sa povraćajem PDV-a  koji treba da znam unapred?

Da, obratite pažnju da u Obrascu , u rubrici „Broj putne isprave“, koju popunjava prodavac robe, mora biti upisan broj pasoša stranog državljanina, a ne broj lične karte.

5. Ko je meni i u kom roku dužan da vrati PDV, ukoliko ispunjavam sve uslove?

Plaćeni PDV kupcu, odnosno podnosiocu zahteva, ako je u roku od šest meseci od dana izdavanja računa, prodavcu od koga je kupljeno dobro dostavi overen original Obrasca  na kome je potvrđeno da su ispunjeni zahtevani uslovi.
Ako je overeni original Obrasca  dostavljen poštom, kupac ili podnosilac zahteva dostavlja prodavcu broj računa u banci na koji će se izvršiti refakcija plaćenog PDV, ako taj broj računa nije naveden u Obrascu .

Na osnovu overenog originala Obrasca , prodavac vrši refakciju plaćenog PDV kupcu ili podnosiocu zahteva.

6. Kako i u kojoj valuti će mi biti isplaćen povraćaj PDV?

Povraćaj PDV vrši se u dinarima gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koji navede kupac ili podnosilac zahteva.

Ako je isplata u gotovini, prodavac je obavezan da izvrši refakciju PDV odmah, a ako se uplaćuje na račun kupca, odnosno podnosioca zahteva, uplata se vrši u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Kupac ili podnosilac zahteva potpisom na overenom originalu Obrasca potvrđuje prijem vraćenog PDV u gotovini. Taj dokument potom služi prodavcu kao dokaz za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

rcshop.rs